Pearl ×

+662 291 7888

โปรแกรมทัวร์

CAMBODIA (K6)

คืน

2

วัน

3

ราคาเริ่มต้น

9,999

สายการบิน

Cambodia Angkor Air (K6)

ทัวร์กัมพูชา

อารยธรรมโบราณแห่งชนชาติขอมที่ยังคง สะท้อนในทุกศิลปะวิทยาในดินแดนสุวรรณภูมิ

"See Angkor and die" วลีโด่งดังที่คุณต้องไปพิสูจน์ด้วยตาตัวเอง

วันที่

1

กรุงเทพฯ – เสียมเรียบ

12.00

คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ต่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 8 เคาน์เตอร์ R สายการบิน CAMBODIA ANGKOR AIR (K6) โดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน

14.55

ออกเดินทางสู่ กัมพูชา โดยสายการบิน CAMBODIA ANGKOR AIR เที่ยวบินที่ K6 701

16.05

เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติเสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา (เวลาท้องถิ่นที่กัมพูชา เท่ากับประเทศไทย)

นำท่านเข้าสู่ที่พัก ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่

2

ปราสาทบันทายศรี – นครวัด – นครธม – ปราสาทตาพรหม – ชมโชว์รำอัปสรา

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เดินทางสู่ ปราสาทบันทายศรี เป็นปราสาทเล็ก ๆ ที่อยู่รอบนอก   สร้างด้วยหินทรายสีชมพูดูสดใส ต่างจากปราสาทอื่นๆ จนได้รับการขนานนามว่าเป็นปราสาทแห่งความรัก ซึ่งนักโบราณคดีจากฝรั่งเศสได้ตั้งฉายาของปราสาทแห่งนี้ว่า “ รัตนชาติแห่งศิลปะขอม ”  ให้ท่านได้ชมภาพทับหลัง และหน้าบันที่มีความสมบูรณ์ที่สุด แม้จะเป็นปราสาทเก่าแก่ ก่อนยุคนครวัด แต่ยังคมชัดมองเห็นทุกมุมได้อย่างชัดเจน ชมสิ่งมหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลก ปราสาทนครวัด ซึ่งสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 1650 – 1720 โดยพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 โดยถวายเป็นพุทธบูชา ชมรูปสลักนางอัปสรนับหมื่นองค์ ชมภาพแกะสลักนูนต่ำ การกวนเกษียรสุมทร ซึ่งเป็นพิธีกรรมโบราณอันศักดิ์สิทธิ์ น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง ชมภาพการยกกองทัพของพระเจ้าสุริยวรมันที่ 1 โดยมีภาพกองทัพของเสียมกุก ซึ่งเป็นบรรพบุรุษ ของพวกเราชาวไทยปรากฎอยู่ด้วย


Banteay Srei Temple, Cambodia

Banteay Srei Temple, Cambodia

ปราสาทบันทายศรี (Banteay Srei) 

 

Angkor Wat Temple, Siem reap, Cambodia

ปราสาทนครวัด (Angkor Wat) 

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (บุฟเฟ่ต์นานาชาติ)

บ่าย

ชม เมืองพระนครธม (นครธม) ผ่าน สะพานนาคราช เป็นสะพานหินสลักขนาดใหญ่ รูปเทวดา กำลังฉุดนาคอีกฝั่ง เป็นอสูรฉุดนาคขนาดใหญ่เช่นเดียวกัน อันเป็นตอนเริ่มต้นจากนิยายปรัมปราที่พวกพพราหมณ์เล่าถึงตอนกำเนิด โลกมนุษย์ และจักรวาล เดินผ่านสู่ประตูเมืองทิศใต้ ชม ปราสาทบายน เป็นปราสาทหลวง ประจำรัชสมัยพระเจ้า ชัยวรมันที่ 7 เป็นรูปแบบที่มีลักษณะแตกต่างจากการสร้างรูปแบบเดิมๆเป็นเพราะพระองค์ทรงเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา นิกายมหายาน อย่างยิ่ง ปรางค์ปราสาทบายน ทั้ง 54 ปรางค์ถูกสลักเป็นภาพพระพักตร์ของพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร ผินพระพักตร์ออกไปทั้งสี่ทิศเพื่อสอดส่องดูแลทุกข์สุขของเหล่าพสกนิกรของพระองค์ให้อยู่อาศัยด้วยความร่มเย็นเป็นสุข

จากนั้นนั่งรถชมกลุ่มปราสาทเล็กโดยรอบ อาทิเช่น บาปวน ลานช้าง ปราสาทพิมานอากาศ  


Bayon Temple at Angkor Wat, Siem Reap Cambodia

Bayon Temple At Angkor Wat, Siem Reap, Cambodia

Bayon Temple At Angkor Wat, Siem Reap, Cambodia

ปราสาทบายน (Bayon Temple)

 

ชม ปราสาทตาพรหม สร้างขึ้นในรัชสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เมื่อปี พ.ศ. 1729 ในศาสนาพุทธ นิกายมหายาน พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 โปรดให้สร้างขึ้นเพื่อถวายแด่พระราชมารดาเป็นวัดในพุทธศาสนาขนาดใหญ่มาก สร้างตามแบบ ขอมยุคสุดท้ายมีรูปแบบโดยรวมไม่ทำเป็นชั้นลดหลั่นกัน ที่ปราสาทตาพรหมมีต้นไม้อยู่ 2 พันธุ์ ต้นที่ใหญ่ที่สุดเรียกกว่า ต้นสะปง หรือ ต้นสำโรง ตามแบบฉบับคนไทย เป็นไม้ยืนต้นเนื้ออ่อน อีกชนิดหนึ่ง เป็นไม้เลื้อยขึ้นอยู่ตามหน้าบัน ทับหรือ หรือตามตัวปราสาทและหลังคา ทั้งไม้เล็กไม้ใหญ่ต่างเติบโตตามสภาวะที่เอื้ออำนวยของรากไม้ใหญ่ ที่แทรกชอน ไชไปบนแผ่นศิลาเพื่อจะหาที่ลงดินเกิดเป็นรูปทรงคล้ายหนวดปลาหมึกเกาะกุมองค์ ปราสาททำให้ช่วย ประคองยึดตัวปราสาทไม่ให้หักพักลงมากได้


Ta Prohm Temple, Angkor, Cambodia

Ta Prohm Temple, Angkor, Cambodia

Ta Prohm Temple, Angkor, Cambodia

ปราสาทตาพรหม (Ta Prohm Temple)

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (บุฟเฟ่ต์นานาชาติ)

พร้อมชมการแสดงพื้นเมือง ระบำนางอัปสร หรือ นางอัปสรา อันตระการตาอ่อนช้อยสวยงาม

หลังอาหารพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือเที่ยวชมเมืองเสียมเรียบยามค่ำคืนกันตามสบาย

นำท่านเข้าสู่ที่พัก ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า

 

วันที่

3

ตลาดซาจ๊ะ - กรุงเทพฯ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองต่างๆ ที่ ตลาดซาจ๊ะ (ตลาดเก่าเมืองเสียมราฐ) เช่น เสื้อยืดรูปปราสาท หรือ ตัวอักษรเขมร , เครื่องเงิน ,ไม้แกะสลัก ต่าง ๆ พร้อมทั้ง จำหน่าย ปลากรอบ ปลาตากแห้ง ปลาร้า  ซึ่งเป็นปลามาจากโตนเลสาบ ของที่ระลึกต่าง ๆ พวงกุญแจ , โมเดล และคริสตัลรูปปราสาทต่าง ๆ

12.50

ออกเดินทางสู่ กรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน CAMBODIA ANGKOR AIR เที่ยวบินที่ K6 700

14.00

เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

บอกต่อคนรู้จักของคุณ

สมัครรับข่าวสาร Pearl Vacation

รับรู้รายละเอียดและสิทธิิประโยชน์ล่าสุดก่อนใคร ผ่านทางอีเมล์ที่ได้ทำการลงทะเบียนไว้กับระบบ

ติดตามเราเพิ่มเติมผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์ค