Pearl ×

+662 291 7888

โปรแกรมทัวร์

GEORGIA+KASAKSTAN (KC)

คืน

5

วัน

8

ราคาเริ่มต้น

49,999

สายการบิน

Air Astana (KC)

ทัวร์จอร์เจีย

มหัศจรรย์แห่งเอเชียกลาง หนึ่งเดียวใต้หล้า..แห่งเทือกเขาคอเคซัส

ประเทศจอร์เจีย...มหัศจรรย์แห่งเอเชียกลาง

หนึ่งเดียวใต้หล้า..แห่งเทือกเขาคอเคซัส

คำแนะนำเพิ่มเติม

ประเทศจอร์เจีย...มหัศจรรย์แห่งเอเชียกลาง
หนึ่งเดียวใต้หล้า..แห่งเทือกเขาคอเคซัส

พิเศษชม Geargia Folk Dance

เปิดกรุ๊ปใหม่ 20 ที่เท่านั้น
เที่ยวครบจอร์เจีย
แถมเที่ยว city คาซัคสถาน

N/A

วันที่

1

กรุงเทพ – อัลมาตี้ – ทบิลิซี

07.30

คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัท คอยให้การต้อนรับและดูแลในการตรวจเอกสาการเดินทาง เคาน์เตอร์ของสายการบินแอร์ อัสตาน่า

10.30

ออกเดินทางสู่ สนามบินเมืองอัลมาตี้ ประเทศคาซัคสถาน โดยสายการบินแอร์ อัสตาน่า 
เที่ยวบินที่ KC 932 

16.30

เดินทางถึง สนามบินเมืองอัลมาตี้ ประเทศคาซัคสถาน รอเปลี่ยนเครื่องสู่ เมืองทบิลิซี ประเทศจอร์เจีย

19.30

ออกเดินทางสู่ เมืองทบิลิชิ ประเทศจอร์เจีย โดยสายการบินแอร์ อัสตาน่า เที่ยวบินที่ KC 139
(เวลาบินโดยประมาณ 2 ชม. พักผ่อนรับประทานอาหารบนเครื่องบิน)

21.40

เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติโนโว อเล็กซีเยฟก้า กรุงทบิลิซี (Tbilisi) ประเทศจอร์เจีย 

นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร และรับกระเป๋าสัมภาระ มัคคุเทศก์ท้องถิ่นรอต้อนรับ ณ ทางออกของผู้โดยสายขาเข้า จากนั้น นำท่านดินทางเข้าสู่ตัว เมืองทบิลิซี และเดินทางไปยังโรงแรมที่พัก ให้ท่านได้พักผ่อน หลังจากเหนื่อยจากการเดินทางโดยสายบนเครื่องบินมาเป็นระยะทางยาวนาน 

พักที่ โรงแรม ASTORIA HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่

2

เมืองคัสเบกิ – ป้อมอันนานูรี – โบสถ์ Gergeti Sameba

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นออกเดินทางต่อไปตามเส้นทางหลวง ริมฝั่งแม่น้ำ Aragvi ผ่าน Jvari Pass ที่ระดับความสูง 2,395 เมตร) บนเทือกเขาคอเคซัสใหญ่ เพื่อเดินทางสู่ เมืองคัสเบกิ (Kazbegi) ความสูงที่ 1700 เมตร หรือในปัจจุบันเรียกว่า เมืองสเตปันสมินดา (Stepansminda) ชื่อนี้เพิ่งเปลี่ยนเมื่อปี 2006 นี้แต่คนมักจะเรียกติดปากกันอยู่ว่า คัสเบกิอยู่ เมืองนี้อยู่ห่างจากเมืองหลวงทบิลิซี ประมาณ 157 กิโลเมตร ถือเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวบนเทือกเขาคอเคซัสที่สำคัญของประเทศจอร์เจีย มีภูมิทัศน์ที่สวยงามโดยรอบ รวมทั้งเป็นจุดชมวิวของยอดเขาคัสเบกิอีกด้วย

 

Stepantsminda town in Georgia, Kazbek mountain

เมืองสเตปันสมินดา (Stepansminda)

 

ระหว่างทางนำท่านแวะชม ป้อมอันนานูรี (Anauri Fortress) ป้อมปราการเก่าแก่ ถูกสร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 16-17 ชมร่องรอยของซากกำแพงที่ล้อมรอบป้อมปราการแห่งนี้ไว้เปรียบเสมือนม่านที่ซ่อนเร้นความงดงามของโบสถ์ 2 หลังที่ตั้งอยู่ภายใน ซึ่งเป็นโบสถ์ของชาวเวอร์จิ้น ภายในยังมี หอคอยทรงสี่เหลี่ยมใหญ่ที่ตั้งตระหง่าน จากมุมสูงของป้อมปราการนี้จะมองทัศนียภาพที่สวยงามของ อ่างเก็บน้ำชินวารี (Zhinvali)  ที่ซึ่งทำให้ชาวเมืองทบิลิซีมีน้ำไว้ดื่มไว้ใช้ และชื่นชมทัศนียภาพทิวทัศน์ ของภูเขาล้อมรอบสถานที่แห่งนี้  

 

Ananuri church, Caucasus, Georgia

ป้อมอันนานูรี (Anauri Fortress)

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นเปลี่ยนยานพาหนะเป็นรถขับเคลื่อน 4 ล้อ พาท่านเดินทางขึ้นไปเที่ยวชม โบสถ์เกอร์เกติ (Gergeti Trinity Church) ซึ่งตั้งอยู่อย่างสวยงามและโดดเด่น บนเนินเขาซึ่งล้อมรอบไปด้วยทุ่งหญ้าเขียวขจี ที่ระดับความสูง 2,170 เมตร ซึ่งหากในวันที่ท้องฟ้าแจ่มใส ทุกท่านจะได้เห็นยอดเขาคัสเบกิที่มีความสูงถึง 5,047 เมตร โดยส่วนยอดปกคลุมด้วยหิมะตลอดทั้งปี

Gergeti Trinity Church in the mountains of the Caucasus.

Gergeti Trinity Church, Georgia

โบสถ์เกอร์เกติ (Gergeti Trinity Church)

ค่ำ

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

พักที่ โรงแรม MARCO POLO HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่

3

กอรี – อุพลิสซิเค่ – คูทัยซี

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองกอรี (Gori) ทุกวันนี้ เป็นเมืองแห่งประวัติศาสตร์ เป็นที่รู้จักกันดีว่าเป็นบ้านเกิดของ “โจเซฟ สตาลิน” (Joseph Stalin) ชาวจอร์เจียที่ในอดีตเป็นผู้ปกครองสหภาพโซเวียต ในยุคศตวรรษที่ 1920 ถึง 1950 และมีชื่อเสียงเรื่องความโหดเหี้ยมในการปกครองในเมืองกอรีแห่งนี้

นำท่าน ชม อุพลิสชิเค่ (Uplistsikhecave-Town) หนึ่งในเมืองถ้ำเก่าแก่ของจอร์เจีย มีการตั้งถิ่นฐานในดินแดนแถบนี้กันมานานแล้วกว่า 3000 ปีก่อน ในอดีตช่วงยุคโบราณก่อนยุคกลาง (Hellenistic and Late Antique periods ) ช่วง 500 ปีก่อนคริสตกาล ถึง ค.ศ.500 เมืองนี้เป็นศูนย์กลางทางศาสนาและวัฒนธรรม และช่วงที่เมืองนี้มีความเจริญสุดขีดคือ ในช่วงคริสตวรรษที่ 9 ถึง 11 ก่อนจะถูกรุกรานโดยชาวมองโกลในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 13 และถูกปล่อยให้เป็นเมืองร้างไป ท่านจะได้พบกับศาสนสถานที่มีห้องโถงขนาดใหญ่ที่ชาวเพเก้น (Pagan) ใช้เป็นที่ประกอบพิธีกรรมซึ่งเป็นลัทธิบูชาไฟ เป็นลัทธิของคนในแถบนี้ก่อนที่ศาสนาคริสต์จะเข้าเมื่อ 1700 ปีก่อน และยังมีห้องต่างๆ ซึ่งคาดว่าเป็นโบสถ์เก่าแก่ของชาวคริสต์ ที่สร้างขึ้นในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 9

 

Uplistsikhe caves-town

 

ชม พิพิธภัณฑ์ท่านสตาลิน (Statlin Musuem) ซึ่งรวบรวมเรื่องราว และสิ่งของต่างๆ ของสตาลินเอาไว้ รวมไปถึงตัวอาคารที่สตาลินเกิดด้วย ภายในพิพิธภัณฑ์สตาลิน มีการจัดแสดงประวัติชีวิตของสตาลินที่ใช้ในระหว่าง เดินทางสู่ เมืองทบิลิซี

 

Museum of stalin in his birthplace gori, georgia, caucasus

พิพิธภัณฑ์ท่านสตาลิน (Statlin Musuem)

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตคาคารท้องถิ่น

หลังอาหารนำทุกท่านเดินทางสู่ เมืองคูทัยซี (Kutaisi) เมื่องเก่าแก่ที่มีอายุกว่า 3,000 ปี และเคยเป็นเมืองหลวงเก่าของ Kingdom of Georgia ในศตวรรษที่ 15 ถึงปี ค.ศ.1810

ค่ำ

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตคาคารท้องถิ่น

พักที่ โรงแรม ARGO HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่

4

ตลาดเช้า – โบสถ์ Gelati – วิหาร Bagrati – เมืองบาทูมิ

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   

ยามเช้านำทุกท่านเดินชมตลาดผลไม้ของเมืองเพื่อชมวิถีชีวิตของชาวเมือง จากนั้นนำทุกท่านชม โบสถ์ Gelati (Gelati Cathedral) วิหารเก่าแก่ที่ได้รับยกย่องให้เป็นมรดกโลกจากองค์กรยูเนสโก โบสถ์ Gelati นับเป็นสิ่งก่อสร้างที่สะท้อนให้เห็นถึงความรุ่งเรืองในยุคทองของจอร์เจีย สร้างโดย King David IV แห่งจอร์เจีย ในศตวรรษที่ 12 ในสมัยก่อนได้ใช้สถานที่แห่งนี้เป็นมหาวิทยาลัย นับได้ว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่มากที่สุดแห่งหนึ่งของยุโรป

 

Gelati Monastery, Georgia

gelati monastery in caucasus near kutaisi - georgia.

โบสถ์ Gelati (Gelati Cathedral)

 

จากนั้นนำทุกท่านชม โบสถ์ Bagrati (Bagrati Cathedral) สร้างในปีศตวรรษที่ 11 สะท้อนถึงสถาปัตยกรรมยุคกลางอย่างเด่นชัด แม้ว่าตัวโบสถ์จะได้รับความเสียหายทั้งจากศัตรูผู้รุกรานและภัยธรรมชาติมาหลายศตวรรษ แต่ก็ได้มีการบูรณะมาโดยตลอด ทุกท่านจะได้ชมวิวทิวทัศน์โดยรอบ เนื่องจากโบสถ์ตั้งอยู่บนเนินเขา Ukimerioni ทำให้สามารถมองเห็นทัศนียภาพที่สวยงามได้โดยรอบ  

 

Bagrati Cathedral in Kutaisi, Georgia

Bagrati Cathedral in Kutaisi, Georgia

โบสถ์ Bagrati (Bagrati Cathedral)

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตคาคารท้องถิ่น

นำทุกท่านเดินทางสู่ เมืองบาทูมี่ (Batumi) ระยะทางประมาณ 140 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม. เมืองนี้เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ริมทะเลบนชายฝั่งตะวันออกของทะเลดำ เป็นเมืองหลวงของ อัตจารา (Ajara) เป็นสาธารณรัฐอิสระที่ปกครองตนเองอยู่ทางด้านตะวันตกของประเทศจอร์เจีย ครอบคลุมพื้นที่บริเวณกว้างและมีสภาพภูมิทัศน์ที่หลากหลายแตกต่างกัน มีทั้งบริเวณเทือกเขาสูงที่อุดมไปด้วยป่าไม้เขียวขจี ไปจนถึงเนินเขาที่เขียวชอุ่ม เป็นหนึ่งในเมืองที่มีทิวทัศน์สวยที่สุดของจอร์เจีย มีความงามของธรรมชาติที่น่าตื่นตาตื่นใจ พื้นที่ด้านหนึ่งของเมืองที่ถูกล้อมด้วยทิวทัศน์ของทะเลดำ เมืองบาทูมิ (Batumi) เป็นเมืองที่มีท่าเรือสำคัญขนาดใหญ่ รวมถึงถนนที่เต็มไปด้วยต้นไม้สองข้างทาง นำท่านชมบรรยากาศของบ้านเรือนเก่า ในย่าน Old Town และ Batumi ชม Piazzal Square สร้างขึ้นในปี 2009 เป็นอาคารที่ได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดังชาวจอร์เจีย Vazha Orbeladze สร้างด้วยสไตล์สถาปัตยกรรมแบบผสมผสาน และในปี 2011 ที่ผ่านมา สถานที่แห่งนี้ได้เริ่มปรับปรุงเพื่อให้เป็นแหล่งบันเทิงและพักผ่อนหย่อนใจแห่งใหม่ของเมืองประกอบไปด้วยภัตตาคาร , โรงแรม , ไนท์คลับ ฯลฯ

ค่ำ

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

พักที่ โรงแรม LEOGRANDI HOTEL ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่

5

เมืองบาทูมิ – มิสเคด้า – ทบิลิชี

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   

นำทุกท่านเดินทางกลับสู่ เมืองทบิลิซี (Tabilisi) ระหว่างทางผ่าน เมืองมิสเคด้า (Mtskheta) ศูนย์กลางทางศาสนาของประเทศจอร์เจีย เมืองที่เก่าแก่ที่สุดของจอร์เจียอายุกว่า 3,000 ปี ตั้งอยู่ห่างจากกรุงทบิลิซี ประมาณ 20 กม. และในอดีตเมืองนี้เคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรอิเบเรีย (Iberia Kingdom) ซึ่งเป็นราชอาณาจักรของจอร์เจียในช่วง 500 ปีก่อนคริสตกาล ถึงปี ค.ศ.500 แต่ตอนนี้ไม่มีอะไรจากสมัยนั้นหลงเหลืออยู่แล้ว ศาสนาคริสต์เข้ามาเผยแผ่ในเมืองนี้ช่วงศตวรรษที่ 4 องค์การยูเนสโก ได้ขึ้นทะเบียน “โบราณสถานแห่งเมืองมิสเคด้า (Historical monument of Mtskheta)" เป็นมรดกโลก เมื่อปี ค.ศ.1994 

นำท่านชม มหาวิหารจวารี (Jvari Monastry) หรือโบสถ์แห่งไม้กางเขนอันศักดิ์สิทธิ์  ของศานาคริสต์นิกายออโธด๊อก สร้างขึ้นเมื่อคริสตวรรษที่ 6 ชาวจอร์เจียสักการะนับถือวิหารแห่งนี้เป็นอย่างมาก ภายในโบสถ์มีไม้กางเขนขนาดใหญ่ ซึ่งชาวเมืองกล่าวกันว่า นักบุญนีโน่ หรือแม่ชีนีโน่ แห่งคัปปาโดเกีย (เมืองหนึ่งในประเทศตุรกีปัจจุบัน) ได้นำไม้กางเขนนี้เข้ามาพร้อมกับการเผยแพร่ศาสนาคริสต์เป็นครั้งแรกในช่วงโบราณกาล

 

jvari monastery on mountain, georgian orthodox monastery near mtskheta, georgia.

มหาวิหารจวารี (Jvari Monastry)

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตคาคารท้องถิ่น

นำท่านชม วิหารสเวติสเคอเวรี (Svetitskhoveli Cathedral) สร้างราวศตวรรษที่ 11 โบสถ์แห่งนี้ถือเป็นศูนย์กลางทางศาสนาที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของจอร์เจีย สร้างขึ้นโดยสถาปนิกชาวจอร์เจีย ชื่อ Arsukisdze  มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศ อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางที่ทำให้ชาวจอร์เจียเปลี่ยนความเชื่อและหันมานับถือศาสนาคริสต์ และให้ศาสนาคริสต์มาเป็นศาสนาประจำชาติของจอร์เจียเมื่อปี ค.ศ.337 และถือเป็นสิ่งก่อสร้างยุคโบราณที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศจอร์เจีย ภายในมีภาพเขียนสีเฟรสโก้อย่างงดงาม จากนั้นเดินทางต่อสู่ เมืองทบิลิซี

 

Svetitskhoveli Cathedral, a Georgian Orthodox cathedral in town of Mtskheta, Georgia.

Svetitskhoveli Cathedral, a Georgian Orthodox cathedral in town of Mtskheta, Georgia.

Svetitskhoveli Cathedral, a Georgian Orthodox cathedral in town of Mtskheta, Georgia.

วิหารสเวติสเคอเวรี (Svetitskhoveli Cathedral)

ค่ำ

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

พักที่ โรงแรม ASTORIA HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่

6

ภูมิภาคคาเคติ - เส้นทางแห่งไวน์ – ซิกนากี– ทบีลิซี่

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำพาท่านชมทัศนียภาพบรรยากาศของ เมืองทบิลิซี เมืองหลวงของประเทศจอร์เจีย ที่มีความสำคัญของประวัติศาสตร์มากมาย และมีโครงสร้างสถาปัตยกรรมที่สวยงาม เมืองหลวงทบิลิซี เป็นเมืองหลวงและเมืองใหญ่ที่สุดของจอร์เจีย ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำคูรา (Kura) หรือเรียกว่า แม่น้ำมิตควารี (Mtkvari) ในภาษาท้องถิ่น เมืองทบิลิซี มีเนื้อที่ประมาณ 372 ตร.กม. และมีประชากรราวๆ 1,093,000 คน เมืองนี้ถูกสร้างโดย วาคตัง กอร์กาซาลี (Vakhtang Gorgasali ) กษัตริย์จอร์เจียแห่งคาร์ตลี (ไอบีเรีย) ได้ก่อตั้งเมืองนี้ขึ้นในคริสตศวรรษที่ 4 เมืองทบิลีซี เป็นศูนย์กลางการทำอุตสาหกรรม สังคม และวัฒนธรรมในภูมิภาคคอเคซัส ในประวัติศาสตร์ เมืองนี้อยู่ในสายทางหนึ่งของเส้นทางสายไหม และปัจจุบันยังมีบทบาทสำคัญในฐานะศูนย์กลางการขนส่งและการค้า เนื่องจากความได้เปรียบทางยุทธศาสตร์ในแง่ที่ตั้งที่เป็นจุดตัดระหว่างทวีปเอเชียกับยุโรป นำท่านชม โบสถ์เมเคตี (Metekhi Church ) เป็นโบสถ์เก่าแก่ที่สร้างขึ้นในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 12 ตั้งอยู่บริเวณริมหน้าผาที่เบื้องล่างเป็นแม่น้ำมิตคาวารี ในอดีตถูกใช้เป็นป้อมปราการ และที่พำนักของกษัตริย์ ในบริเวณเดียวกัน จะมีอนุสาวรีย์ทรงม้าของกษัตริย์วาคตัง กอร์กาซาลี ผู้สร้างเมืองตั้งตระหง่านอย่างสง่างาม

 

Beautiful view of Kura river and Bridge of Peace in Tbilisi, Georgia

เมืองทบิลิซี (Tbilisi)

 

Metekhi Church in Tbilisi, Georgia.

โบสถ์เมเคตี (Metekhi Church)

 

The statue of King Vakhtang Gorgasali in Tbilisi, Georgia

อนุสาวรีย์ทรงม้าของกษัตริย์วาคตัง กอร์กาซาลี ผู้สร้างเมือง

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

ชมป้อมปราการนาริกาลา (Narikala Fortress) สร้างขึ้นครั้งแรกช่วงคริสตวรรษที่ 4 มีการเปลี่ยนมือผู้ปกครองมากมาย ทั้งช่างอาหรับ มองโกล เปอร์เซีย เติร์ก รัสเซีย ตัวอาคารที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้สร้างขึ้นมาตั้งต่ช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 8 สัมผัสความงามของโบสถ์ที่อยู่ภายในนี้คือ โบสถ์นักบุญนิโคลาส (St.Nicholas Church) ถูกสร้างขึ้นในช่วงคริสตวรรษที่ 12-13 หากมองลงมาจากป้อม ท่านจะได้เห็นความผสมผสานกลมกลืนกันระหว่างผู้คนหลากหลายชนชาติ ที่มาอยู่กันในเมืองนี้ท่ามกลางความสวยงามของธรรมชาติอีกด้วย ชม โรงอาบน้ำแร่เก่าแก่ (Bath Houses) ในย่านโซโลลากี (Sololaki) ที่นี่มีชื่อเสียงในเรื่องบ่อน้ำร้อนกำมะถันธรรมชาติ (Sulphur Spring Water)

 

The ancient Narikala fortress, Tbilisi, Georgia

ป้อมปราการนาริกาลา (Narikala Fortress)

 

saint nicholas church in narikala fortress - tbilisi, georgia.

โบสถ์นักบุญนิโคลาส (St.Nicholas Church)

 

Bath Houses, Sulphur Baths in tbilisi, georgia

Bath Houses, Sulphur Baths in tbilisi, georgia

โรงอาบน้ำแร่เก่าแก่ (Bath Houses)

 

อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ได้เวลาอันสมควรนำทุกท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติโนโว

22.40

ออกเดินทางสู่เมืองอัลมาตี้ โดยสายการบินแอร์ อัสตาน่า เที่ยวบินที่ KC 140

วันที่

7

อัลมาตี้-กรุงเทพฯ

04.51

เดินทางถึงเมืองอัลมาตี้ เพื่อเปลี่ยนเครื่องเดินทางสู่กรุงเทพฯ ด้วยเที่ยวบินที่ KC 931

นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรมที่อัลมาตี้ ให้ท่านได้รับประทานอาหารเช้าและพักผ่อนตามอัธยาศัย

11.30

Check out ออกจากที่พัก นำท่านออกเดินทาง

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

จากนั้น นำท่านท่องเที่ยวสถานที่สำคัญของ กรุงอัลมาตี้  เริ่มด้วยการ ชมจัตุรัสสาธารณะ (Republic Square) สวนสาธารณะสำคัญที่เป็นที่ตั้งของ อนุสาวรีย์อิสระภาพ (Monument of Independence) และ สวนสาธารณะแพนฟิลอฟ (Panfilovtzev  Park) สร้างขึ้นเพื่อแสดงความรำลึกถึงวีรบุรุษชาวคาซัคที่ช่วยโซเวียตรบกับนาซีในสงครามโลกครั้งที่สอง จากนั้นนำท่านชม โบถส์คริสต์เซนต์คอฟ (Zenkov Cathedral) ซึ่งรอดพ้นจากความเสียหายจากแผ่นดินไหวในปี คศ.1911 อย่างน่าอัศจรรย์เป็นโบสถ์ไม้ที่ไม่ใช้ตะปูในการสร้าง เลยนับเป็น1ใน 8 สถาปัตยกรรมซึ่งสร้างด้วยไม้ที่พิเศษที่สุดในโลก ซึ่งตั้งอยู่ในสวนแห่งนี้ด้วย

 

Monument of Independence of Kazakhstan. Monument was inaugurated on Republic Square

อนุสาวรีย์อิสระภาพ (Monument of Independence)

 

The Ascension Cathedral or Zenkov cathedral in Panfilov Park of Almaty, Kazakhstan

โบถส์คริสต์เซนต์คอฟ (Zenkov Cathedral)

 

จากนั้นก่อนเดินทางกลับบ้าน ให้ท่านได้อิสระกับการ ช้อปปิ้งที่ ตลาดกรีนมาร์เก็ต GREEN MARKET ซึ่งมีทั้งสินค้าอุปโภคและบริโภค ทั้งเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย ไข่ปลาคาร์เวียร์ของที่ระลึก ของสดของแห้ง อาทิ ถั่วชนิดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น พิตาชิโอ อัลมอนด์ ผลไม้แห้ง ต่างๆมากมาย ซึ่งราคาถูกมากเมื่อเทียบกับเมืองไทย

นำท่านชม โชว์นกเหยี่ยว (FALCON SHOW) ที่ขึ้นชื่อที่สุดของประเทศคาซัคสถาน ให้ท่านได้เพลิดเพลินและตื่นเต้นกับศิลปะ การบังคับเหยี่ยวของชาวคาซัคสถาน ที่มีมาแต่โบราณ

เย็น

นำท่านรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน

หลังจากนั้น นำท่านเดินทางสู่ สนามบินอัลมาตี้ เพื่อเดินทางกลับสู่ประเทศไทย

วันที่

8

อัลมาตี้-กรุงเทพฯ

01.00

ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์ อัสตาน่า เที่ยวบินที่ KC 931

08.55

เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิพร้อมความประทับใจมิรู้ลืม

บอกต่อคนรู้จักของคุณ

สมัครรับข่าวสาร Pearl Vacation

รับรู้รายละเอียดและสิทธิิประโยชน์ล่าสุดก่อนใคร ผ่านทางอีเมล์ที่ได้ทำการลงทะเบียนไว้กับระบบ

ติดตามเราเพิ่มเติมผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์ค