Pearl ×

+662 291 7888

โปรแกรมทัวร์

HOT HIT TURKEY FREE!!! CAIRO (MS)

คืน

8

วัน

9

ราคาเริ่มต้น

49,888

สายการบิน

Egypt Air (MS)

ทัวร์ตุรกี

ความงดงามตามธรรมชาติที่สรรค์สร้างได้ดังภาพวาดโดยจิตรกร

POPULAR TURKEY (W5)

9วัน
6คืน
29,555ราคาเริ่มต้น

ร่วมเดินทางสัมผัสความยิ่งใหญ่แห่งดินแดน 2 ทวีป เต็มอิ่มกับประวัติศาสตร์ความยิ่งใหญ่อันยาวนานของอาณาจักรออตโตมัน ชื่นชมความงามของธรรมชาติในรูปแบบ Bird eye view แห่งเมืองคัปปาโดเกีย

HOT HOT TURKEY (KC)

8วัน
6คืน
29,888ราคาเริ่มต้น

จองด่วนโปรแกรมร้อนแรงแห่งปี!!! ในราคาสุดคุ้ม เที่ยวตุรกีเก็บทุก Hilight ของตุรกี เดินแดน 2 ทวีป

SURPRISE TURKEY (TK)

8วัน
5คืน
32,888ราคาเริ่มต้น

โปรโมชั่นสุดพิเศษ!!!! เที่ยวครบจัดเต็มกับโปรแกรมตุรกี 8 วัน บินตรงโดยสายการบิน Turkish Airlines

SUPER SHOCK TURKEY (KC)

9วัน
7คืน
32,999ราคาเริ่มต้น

เที่ยวเกินคุ้ม บินเช้าถึงตุรกีพักก่อนเที่ยว 1 คืน ฟรี!!! เที่ยวที่ประเทศคาซัคสถาน สุดพิเศษพักโรงแรมถ้ำ 2 คืน

Switch Popular Turkey (W5)

9วัน
6คืน
29,555ราคาเริ่มต้น

สุดชิค พักโรงแรมสตล์ถ้ำ 2 คืน บินเข้าอังการ่า ออก อิสตันบูล

Best Of The Best Turkey (TK)

9วัน
6คืน
32,555ราคาเริ่มต้น

All Ways Better Then The Best รวมเดินทางสัมผัสความยิ่งใหญ่แห่งดินแดน 2 ทวีป เต็มอิ่มกับประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่และยาวนานของอาณาจักรออตโตมัน ชื่นชมความงามของธรรมชาติในรูปแบบ Bird eye view ณ เมืองคัปปาโดเกีย

Prefect Turkey (TK)

8วัน
5คืน
36,555ราคาเริ่มต้น

สุดยอกโปรแกรมทัวร์ตุรกี บินภายใน 1 ขา เที่ยวสบาย ราคาเบาๆ

Special Pro Turkey (TK)

8วัน
5คืน
30,555ราคาเริ่มต้น

N/A

Travel Turkey (WY)

9วัน
7คืน
29,777ราคาเริ่มต้น

N/A

บอกต่อคนรู้จักของคุณ

N/A

วันที่

1

สนามบินสุวรรณภูมิ

21.00

คณะผู้เดินทางพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น4 เคาน์เตอร์ Q แถว 14-20 ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยอำนวยความสะดวกเรื่องสัมภาระและเอกสารการเดินทางแก่ท่าน

วันที่

2

ไคโร - อิสตันบูล –ชานัคคาเล่-ทรอย

00.55

ออกเดินทางสู่ นครอิสตันบูล เมืองหลวงออตโตมันของประเทศตุรกี ดินแดนแห่งนี้ร่ำรวยพรั่งพร้อมไปด้วยประวัติศาตร์ สิ่งก่อสร้างที่ยิ่งใหญ่อลังการมากมาย ออกเดินทางโดย สายการบิน อียิปต์แอร์ 1 ในสมาชิก STAR ALLIANCE เที่ยวบินที่ MS961

05.50

เดินทางถึงสนามบิน ณ กรุงไคโร แวะเปลี่ยนเครื่องเพื่อเดินทางต่อไปยัง นครอิสตันบูล (ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมงโดยประมาณซึ่งเป็นเวลาต่อเครื่องมาตราฐาน)

09.50

ออกเดินทางสู่ กรุงอิสตันบูล โดยสายการบิน อียิปต์ แอร์ เที่ยวบินที่  MS737

13.00

เดินทางถึง สนามบินนานาชาติ อตาเติร์ก กรุงอิสตันบูล หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง

นำทุกท่านเดินทางสู่ภัตตาคาร

Istanbul Turkey

Istanbul Turkey

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านข้ามช่องแคบคาดาแนลด์โดยเรือเฟอร์รี่ (ใช้เวลาประมาณ 45 นาที) สู่เมือง ชานัคคาเล่ (Canakkale) ตั้งอยู่บนทะเลมาร์มาราและทะเลอีเจียน เมืองแห่งนี้จึงเคยเป็นชุมทางการค้า ศูนย์กลางการเดินเรือเชื่อมต่อเอเชียกับยุโรป

Canakkale City in Turkey (canakkale)

View village from window of Tenedos Castle, Bozcaada, Canakkale, Turkey.

The copy of Troy wooden horse at Canakkale, Turkey (trojan)

นำท่านสู่ กรุงทรอย เพื่อชม ม้าไม้จำลองเมืองทรอย ซึ่งเปรียบเสมือนสัญลักษณ์อันชาญฉลาดด้านกลศึกของนักรบโบราณ ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้กรุงทรอยแตก สงครามม้าไม้ เป็นสงครามที่สำคัญตำนานของกรีก และเป็นสงครามระหว่างกองทัพของชาวกรีกและกรุงทรอยหลังจากสู้รบกันเป็นเวลาสิบปี กองทัพกรีกก็ได้คิดแผนการที่จะตีกรุงทรอย โดยการสร้างม้าไม้จำลองขนาดยักษ์ ที่เรียกว่าม้าไม้เมืองทรอย โดยทหารกรีกได้เข้าไปซ่อนตัวอยู่ในม้าโทรจัน แล้วก็ทำการเข็นไปไว้หน้ากรุงทรอย เหมือนเป็นของขวัญและสัญลักษณ์ว่าชาวกรีกยอมแพ้สงคราม และได้ถอยทัพออกห่างจากเมืองทรอย ชาวทรอยเมื่อเห็นม้าโทรจัน ก็ต่างยินดีว่ากองทัพกรีกได้ถอยทัพไปแล้ว ก็ทำการเข็นม้าโทรจันเข้ามาในเมือง แล้วทำการเฉลิมฉลองเป็นการใหญ่ เมื่อชาวทรอยนอนหลับกันหมด ทหารกรีกที่ซ่อนตัวอยู่ ก็ออกมาจากม้าโทรจัน แล้วทำการเปิดประตูเมืองให้กองทัพกรีกเข้ามาในเมือง แล้วก็สามารถยึดเมืองทรอยได้ ก่อนที่จะทำการเผาเมืองทรอยทิ้ง

Trojan Horse replica on the site of ancient Troy. Turkey

นำท่านเข้าสู่ที่พัก IRIS HOTEL หรือเทียบเท่า (ชานัคคาเล่)

ค่ำ

บริการอาหารค่ำ ณ โรงแรม

วันที่

3

เพอร์กามัม – บ้านของพระแม่มารี – วิหารเทพีอาร์เทมิส – คูซาดาซึ

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำทุกท่านเดินทางสู่ เมืองเพอร์กามัม (Pergamum) แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมกรีกโบราณที่สำคัญแห่งหนึ่ง

hellenistic amphitheatre of pergamon Ancient Theatre. Pergamum. Turkey

Panoramic view on the amphitheater and the ruins of the temple of Dionysus on the lower slopes of the amphitheater Turkey

 

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังจากนั้นนำทุกท่านเดินทางสู่เมือง คูซาดาซึ ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศตุรกีตัดกับชายฝั่งทะเลอีเจี้ยนซึ่งเป็นท่าเรือที่สำคัญ นำท่านเข้าชม House of  Virgin Mary บ้านพระแม่มารี  ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นที่สุดท้ายที่พระแม่มารีอาศัยอยู่ และสิ้นพระชนม์ในบ้านหลังนี้ ภายในมีรูปเคารพของพระแม่มารี ที่มักมีผู้มาอธิษฐานขอให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บ ด้านนอกยังมีกำแพงอธิฐานผู้คนมักจะนำผ้าฝ้ายผืนเล็กๆมาผูกไว้แล้วอธิษฐานขอเรื่องความรัก สุขภาพ และความโชคดี

The old house of Virgin Mary in Turkey, side view

Ground with the baptistery and the trees in Turkey, the house of Virgin Mary

The House of Virgin Mary is the place where Mary has spent her last days

House of  Virgin Mary บ้านพระแม่มารี

 

ชม วิหารเทพีอาร์เทมิสโบราณ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ยุคโบราณ สร้างด้วยหินอ่อนเป็นสถาปัตยกรรมกรีกแบบไอโอนิค และมีเสาหินตั้งตระหง่านรอบวิหารมากกว่า 100 ต้น ปัจจุบันเหลือเพียงซากปรักหักพัง แต่ก็ยังสามารถมองเห็นถึงความยิ่งใหญ่ในอดีตได้

old ruins Artemis Temple of Sardis at Turkey (sardis)

Ruins of the temple of Diana or Artemis in ancient Sardis, a city of the Roman Empire in modern Turkey

นำท่านเข้าสู่ที่พัก BATIHAN HOTEL หรือเทียบเท่า (คูซาดาซี)

ค่ำ

บริการอาหารค่ำ ณ โรงแรม

วันที่

4

คูซาดาซี – โรงงานเครื่องหนัง -เมืองโบราณเอฟฟิซุส – ปามุคคาเล่

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเยี่ยมชม โรงงานเครื่องหนัง ซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังของประเทศตุรกี

The Librasry of Celsus, Ephesus - Turkey

Roman theatre in legendary Ephesus, Turkey (ephesus)

 เมืองโบราณเอฟฟิซุส (City of Ephesus)

หลังจากนั้นนำทุกท่านสู่    เมืองโบราณเอฟฟิซุส (City of Ephesus) เมืองโบราณที่มีการบำรุงรักษาไว้เป็นอย่างดีเมืองหนึ่ง เคยเป็นที่อยู่ของชาวโยนก (Ionian) จากกรีก ซึ่งอพยพเข้ามาปักหลักสร้างเมือง ซึ่งรุ่งเรืองขึ้นในศตวรรษที่ 6 ก่อนคริสต์กาล ต่อมาถูกรุกรานเข้ายึดครองโดยพวกเปอร์เซียและกษัตริย์อเล็กซานเดอร์มหาราชภายหลังเมื่อโรมันเข้าครอบครองก็ได้สถาปนา “เอฟฟิซุส” ขึ้นเป็นเมืองหลวงต่างจังหวัดของโรมัน นำท่านเดินบนถนนหินอ่อนผ่านใจกลางเมืองเก่าที่สองข้างทางเต็มไปด้วยซากสิ่งก่อสร้างเมื่อสมัย 2,000 ปีที่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นโรงละครกลางแจ้งที่สามารถจุผู้ชมได้กว่า 30,000 คน ซึ่งยังคงใช้งานได้จนถึงปัจจุบันนี้ นำท่านชม ห้องอาบน้ำแบบโรมันโบราณ (ROMAN BATH) ที่ยังคงเหลือร่องรอยของห้องอบไอน้ำ ให้เห็นอยู่จนถึงทุกวันนี้, ห้องสมุดโบราณ ที่มีวิธีการเก็บรักษาหนังสือไว้ได้เป็นอย่างดีทุกสิ่งทุกอย่างล้วนเป็นศิลปะแบบ เฮเลนนิสติคที่มีความอ่อนหวานและฝีมือปราณีต

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังรับประทานอาหารกลางวันนำทุกท่านเดินทางสู่ เมืองปามุคคาเล่ (Pamukkala)  เมืองที่มีน้ำพุเกลือแร่ร้อนไหลทะลุขึ้นมาจากใต้ดินผ่านซากปรักหักพังของเมืองเก่าแก่สมัยกรีกก่อนที่ไหลลงสู่หน้าผา นำท่านชม ปราสาทปุยฝ้าย ผลจากการไหลของน้ำพุเกลือแร่ร้อนนี้ได้ก่อให้เกิดทัศนียภาพของน้ำตกสีขาวเป็นชั้นๆหลายชั้นและผลจากการแข็งตัวของแคลเซียมทำให้เกิดเป็นแก่งหินสีขาวราวหิมะขวางทางน้ำเป็นทางยาว ซึ่งมีความงดงามมาก

Famous travertine terraces with a view to Pamukkale (ancient Hierapolis), Anatolia, Turkey

เมืองปามุคคาเล่ (Pamukkala)  เมืองที่มีน้ำพุเกลือแร่ร้อนไหลทะลุขึ้นมาจากใต้ดิน

เมืองปามุคคาเล่ (Pamukkala)  เมืองที่มีน้ำพุเกลือแร่ร้อนไหลทะลุขึ้นมาจากใต้ดิน

Famous travertine pools and terraces in Pamukkale Turkey

ปราสาทปุยฝ้าย ผลจากการไหลของน้ำพุเกลือแร่ร้อนนี้ได้ก่อให้เกิดทัศนียภาพของน้ำตกสีขาวเป็นชั้นๆ

People bathing in ancient Cleopatra source water in Pamukkale

ท่านจะได้สัมผัส เมืองเฮียราโพลิส (Hierapolis) เป็นเมืองโรมันโบราณที่สร้างล้อมรอบบริเวณที่เป็นน้ำพุเกลือแร่ร้อน ซึ่งเชื่อกันว่ามีสรรพคุณในการรักษาโรค เมื่อเวลาผ่านไปภัยธรรมชาติได้ทำให้เมืองนี้เกิดการพังทลายลง เหลือเพียงซากปรักหักพังกระจายอยู่ทั่วไป บางส่วนยังพอมองออกว่าเดิมเคยเป็นอะไร เช่น โรงละคร แอมฟิเธียร์เตอร์ขนาดใหญ่ วิหารอะพอลโล สุสานโรมันโบราณ เป็นต้น

Ruins of theater in ancient Hierapolis, now Pamukkale, Turkey

Ruins of ancient city Hierapolis, Turkey

Ruins of theater in ancient Hierapolis, now Pamukkale, Turkey

Ruins of theater in ancient Hierapolis, now Pamukkale, Turkey

นำท่านเข้าสู่ที่พัก RICHMOND HOTEL หรือเทียบเท่า (ปามุคคาเล่)

ค่ำ

บริการอาหารค่ำ ณ โรงแรม

หมายเหตุ    โรงแรมมีบริการสระว่ายน้ำซึ่งเป็นน้ำแร่ธรรมชาติ หากท่านใดต้องการแช่น้ำแร่ ให้เตรียมชุดว่ายน้ำ ไปด้วย

วันที่

5

ปามุคคาเล่ – คอนย่า – พิพิธภัณฑ์เมฟลานา - คัปปาโดเกีย – โชว์ระบำหน้าท้อง

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

หลังรับประทานอาหารเช้า นำท่านเดินทางสู่ เมืองคอนย่า (Konya) ซึ่งเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรเซลจุก ในช่วงปี ค.ศ.1071-1308 ระยะทาง 387 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง

the Mevlana Museum in Konya, Turkey

พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า (Mevlana museum) เมืองคอนย่า (Konya)

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำทุกท่านสู่ พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า (Mevlana museum) เดิมเป็นสถานที่นักบวชในศาสนาอิสลามทำสมาธิ โดยการเดินหมุนเป็นวงกลมขณะฟังเสียงขลุ่ย ส่วนหนึ่งของพิพิธภัณฑ์เป็นสุสานของเมฟลาน่า เจลาลุคดิน รูมี่ อาจารย์ทางปรัชญาประจำราชสำนักแห่งสุลต่านอาเลดิน เคย์โคบาท ภายนอกเป็นหอทรงกระบอกปลายแหลมสีเขียวสดใส ภายในประดับฝาผนังแบบมุสลิม และยังเป็นสุสานสำหรับผู้ติดตาม สานุศิษย์ บิดา และบุตร ของเมฟลาน่าด้วย

Mevlana - holy place in the center of Konya

จากนั้นเดินทางสู่ เมืองคัปปาโดเกีย (Cappadocia) ระยะทาง 215 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที ระหว่างทางแวะชมที่พักของกองคาราวานในสมัยโบราณ เป็นสถานที่พักแรมของกองคาราวานตามเส้นทางสายไหมและชาวเติร์กสมัยออตโตมัน

Courtyard of the Sultanhani caravansary on the Silk Road - Turkey

entrance to the Sultanhani caravansary on the Silk Road, Turkey

จากนั้นนำทุกท่านสู่ นครใต้ดิน ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโกเป็นมรดกโลก เมืองใต้ดินของตุรกีมีอยู่หลายแห่ง แต่ละแห่งมีอุโมงค์เชื่อมต่อถึงกันเป็นสถานที่ที่ผู้นับถือศาสนาคริสต์ใช้หลบภัยชาวโรมัน ที่ต้องการทำลายร้างพวกนับถือศาสนาคริสต์ สำหรับที่เราไปชมวันนี้เป็นเมืองใต้ดินที่มีขนาดใหญ่ มีถึง 10 ชั้น แต่ละชั้นมีความกว้างและสูงขนาดเท่าเรายืนได้ ทำเป็นห้อง ๆ มีทั้งห้องครัว ห้องหมักไวน์ มีโบสถ์ ห้องโถงสำหรับใช้ประชุม มีบ่อน้ำ และระบบระบายอากาศที่ดี แต่อากาศค่อนข้างบางเบาเพราะอยู่ลึก และทางเดินบางช่วงค่อนข้างแคบจนเดินสวนกันไม่ได้

 

 

ค่ำ

บริการอาหารค่ำ ณ โรงแรม

หลังอาหารนำท่านชมการแสดงพื้นเมือง “ระบำหน้าท้อง” หรือ Belly Dance เป็นการเต้นรำที่เก่าแก่อย่างหนึ่ง เกิดขึ้นมาเมื่อประมาณ 6000 ปี ในดินแดนแถบอียิปต์ และเมดิเตอร์เรเนียน นักประวัติศาสตร์เชื่อกันว่า ชนเผ่ายิปซีเร่ร่อนคือคนกลุ่มสำคัญที่ได้อนุรักษ์ระบำหน้าท้องให้มีมาจนถึง ปัจจุบัน และการเดินทางของชาวยิปซีทำให้ระบำหน้าท้องแพร่หลาย มีการพัฒนาจนกลายเป็นศิลปะที่โดดเด่น สวยงาม จนกลายมาเป็นระบำหน้าท้องตุรกีในปัจจุบัน (บริการเครื่องดื่มฟรีตลอดการแสดง)

นำท่านเข้าสู่ที่พัก PERI TOWER HOTEL หรือเทียบเท่า (คัปปาโดเกีย)

CAPPADOCIA IN TURKEY

Cappadocia in Turkey

คัปปาโดเกีย (Cappadocia) ตุรกี

วันที่

6

คัปปาโดเกีย – พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง – หมู่บ้านอุชหิซาร์ - เกอเรเม – แองการ่า

  

** สำหรับท่านใดที่สนใจขึ้นบอลลูนชมความงามของเมืองคัปปาโดเจีย จะต้องออกจากโรงแรม 05.30 น. เพื่อชมความงดงามของเมืองคัปปาโดเจียในอีกมุมหนึ่งที่หาชมได้ยาก ใช้เวลาอยู่บอลลูนประมาณ 1 ชั่วโมง ** (ค่าขึ้นบอลลูนไม่ได้รวมอยู่ในค่าทัวร์ประมาณ 210-250 USD ค่ะ)

sunrise-in-cappadocia-turkey

Hot air balloon flying over rock landscape at Cappadocia Turkey

ขึ้นบอลลูนชมความงามของเมืองคัปปาโดเจีย 

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำทุกท่านเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง ที่ เมืองเกอเรเม (Goreme) ซึ่งยูเนสโกขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง ซึ่งเป็นศูนย์กลางของศาสนาคริสต์ในช่วง ค.ศ. 9 ซึ่งเป็นความคิดของชาวคริสต์ที่ต้องการเผยแพร่ศาสนาโดยการขุดถ้ำเป็นจำนวนมากเพื่อสร้างโบสถ์ และยังเป็นการป้องกันการรุกรานของชนเผ่าลัทธิอื่นที่ไม่เห็นด้วยกับศาสนาคริสต์

Cappadocia Turkey

ancient-persian-kingdom-in-turkey

ชม หุบเขาอุซหิซาร์ (Uchisar Valley) หุบเขาขนาดใหญ่มีรูพรุนเหมือนรวงผึ้ง รายล้อมไปด้วยหินทรงกรวยคว่ำ กระโจม และเจดีย์เต็มไปหมด ภายในมีคนอาศัยอยู่ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน นับเป็นการอยู่อาศัยกับธรรมชาติ โดยไม่ทำลายทัศนียภาพที่น่ายกย่องยิ่ง และถ้ามองดี ๆ จะรู้ว่าอุซหิซาร์ คือ บริเวณที่สูงที่สุดของบริเวณโดยรอบ ดังนั้นในอดีตอุซหิซาร์ ก็มีไว้ทำหน้าที่เป็นป้อมปราการที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเอาไว้สอดส่องข้าศึกยามมีภัยอีกด้วย จากนั้นนำท่านแวะ ชมโรงงานทอพรม  โรงงานเซรามิค  อิสระกับการเลือกซื้อสินค้า และของที่ระลึก

Distant view of the village of Uchisar, Cappadocia, Turkey.

Hot air balloon over ancient town

PASABAG (MONKS VALLEY)

พาซาแบค (Pasabag) -The Valley of the Monks

จากนั้นนำท่านแวะถ่ายรูป พาซาแบค (Pasabag) กลุ่มภูเขาหินลักษณะเป็นรูปกรวยมองดูคล้ายมีหมวกวางอยู่ข้างบนสวยงามแปลกตาไม่มีที่ใดเหมือน จุดเด่นคือ ภูเขา 2 ปล่องไฟ สมญา Hermitage of St.Simon ที่พำนักของบาทหลวงไซมอนเมื่อ 1,500 ปีมาแล้ว ซึ่งเดินทางมาจากยูซาเลม เพื่อปลีกวิเวก แสวงหาที่ปฏิบัติธรรม และเป็นที่นิยมของพระองค์อื่นๆต่อมา บางครั้งจึงเรียกกันว่า The Valley of the Monks แวะถ่ายรูป เดอร์เบนท์ (Derbent) หุบเขาหินสีชมพู ธรรมชาติได้สร้างสรรค์ปรุงแต่งหินที่นี่เป็นรูปร่างต่างๆ เช่น โลมา เพนกวิน พระแม่มารีและพระสาวก ที่สำคัญและโดดเด่นคือหินรูปอูฐหมอบอยู่มีขนาดใหญ่สีชมพูเหมือนอูฐของจริงเป็นอย่างมาก จึงเป็นจุดที่ทุกคนจะต้องมาแวะถ่ายรูปเป็นที่ระลึก

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

เดินทางสู่ เมืองอังการ่า เมืองหลวงของประเทศตุรกี ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง ระหว่างทางให้ท่านได้แวะถ่ายรูปและชมวิวของ ทะเลสาบเกลือ (Salt Lake)

Salt Lake

ทะเลสาบเกลือ (Salt Lake) ยามเย็น

นำท่านเข้าสู่ที่พัก RADISSON BLU HOTEL หรือเทียบเท่า (อังการ่า)

ค่ำ

บริการอาหารค่ำ ณ โรงแรม

วันที่

7

แองการ่า – อิสตันบูล – ฮิปโปโดรม – สุเหร่าสีน้ำเงิน – สุเหร่าเซนต์โซเฟีย – พระราชวังทอปกาปึ

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

หลังรับประทานอาหารเช้า ออกเดินทางสู่ อิสตันบูล นครสองทวีปแห่งเดียวในโลก อดีตเมืองหลวงของประเทศตุรกี ระยะทางประมาณ 450 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง

เที่ยง

Obelisk of Theodosius Egyptian Obelisk near Blue Mosque Sultanahmet camii in the ancient Hippodrome

Obelisk at hippodrome in Istanbul - Turkey

จัตุรัสสุลต่านอะห์เมต หรือ ฮิปโปโดรม

หลังรับประทานอาหาร นำทุกท่านสู่ จัตุรัสสุลต่านอะห์เมต หรือ ฮิปโปโดรม สนามแข่งม้าของชาวโรมัน จุดศูนย์กลางแห่งการท่องเที่ยวเมืองเก่า สร้างขึ้นในสมัยจักรพรรดิ เซปติมิอุส เซเวรุส เพื่อใช้เป็นที่แสดงกิจกรรมต่างๆ ของชาวเมือง ต่อมาในสมัยของจักรพรรดิคอนสแตนติน ฮิปโปโดรมได้รับการขยายให้กว้างขึ้น ตรงกลางเป็นที่ตั้งแสดงประติมากรรมต่าง ๆ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นศิลปะในยุคกรีกโบราณในสมัยออตโตมันสถานที่แห่งนี้ใช้เป็น ที่จัดงานพิธี แต่ในปัจจุบันเหลือเพียงพื้นที่ลานด้านหน้ามัสยิดสุลต่านอะห์เมต ซึ่งเป็นที่ตั้งของเสาโอเบลิกส์ 3 ต้น คือ เสาที่สร้างในอียิปต์ เพื่อถวายแก่ฟาโรห์ทุตโมซิสที่ 3 ถูกนำกลับมาไว้ที่อิสตันบูล เสาต้นที่สอง คือ เสางู และเสาต้นที่สาม คือ เสาคอนสแตนตินที่ 7

Sultanahmet Square and Blue Mosque

Sultan Ahmed Mosque (Blue mosque) in Istanbul. Turkey

มัสยิดสุลต่านอะห์เมต หรือมัสยิดสีน้ำเงิน (Blue Mosque) และจัตุรัสสุลต่านอะห์เมต

Famous Blue Mosque Sultan Ahmet Cami in Istanbul, Turkey

นำชม มัสยิดสุลต่านอะห์เมต หรือมัสยิดสีน้ำเงิน (Blue Mosque) ศาสนสถานที่ยิ่งใหญ่สวยงามแห่งหนึ่งของโลก ชื่อมัสยิดสีน้ำเงินนี้ได้มาจากการใช้กระเบื้องสีน้ำเงินในการตกแต่ง การตกแต่งภายในด้วยกระเบื้องเป็นไฮไลท์ของที่นี่ โดยในชั้นล่างของทุกทิศได้ใช้กระเบื้องจำนวนถึง 20,000 แผ่น ออกแบบเป็นดอกทิวลิปที่แตกต่างกันถีง 50 แบบ กระเบื้องชั้นล่างจะเป็นสไตล์ดั้งเดิม ขณะที่ชั้นบนถูกออกแบบให้สวยงามมากขึ้นเป็นลวดลายดอกไม้ ผลไม้และต้นไซเปรส จุดที่น่าสนใจอีกอย่างนึง คือ จำนวนหอคอยสุเหร่าที่มีจำนวนเท่ากับสุเหร่าแห่งกรุงเมกกะ

Hagia Sophia, Istanbul, Turkey

Hagia Sophia Cathedral exter view, Istanbul.

จากนั้นนำทุกท่านชม สุเหร่าเซนต์โซเฟีย(Saint Sophia) หรือ โบสถ์ฮาเจีย โซเฟีย 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง ปัจจุบันเป็นที่ประชุมสวดมนต์ของชาวมุสลิม ในอดีตเป็นโบสถ์ทางศาสนาคริสต์ พระเจ้าจักรพรรดิ์คอนสแตนตินเป็นผู้สร้างเมื่อประมาณคริสต์ศตวรรษที่13 ใช้เวลาสร้าง 17 ปี เพื่อเป็นโบสถ์ของศาสนาคริสต์ แต่ถูกผู้ก่อการร้ายบุกทำลายเผาเสียวอดวายหลายครั้งเพราะเกิดการขัดแย้งระหว่างพวกที่นับถือศาสนาคริสต์กับศาสนาอิสลาม จวบจนถึงรัชสมัยของ  พระเจ้าจัสตินเนียน มีอำนาจเหนือตุรกี จึงได้สร้าง โบสถ์เซนต์โซเฟีย ขึ้นใหม่ ใช้เวลาสร้างฐานโบสถ์ 20 ปี ตัวโบสถ์ 5 ปี เมื่อประมาณปี พ.ศ. 1996 (ค.ศ 1435) พระองค์ต้องการให้เป็นสิ่งสวยงามที่สุดได้พยายามหา สิ่งของมีค่าต่างๆ มาประดับไว้มากมาย สร้างเสร็จได้มีการเฉลิมฉลองกันอย่าง มโหฬาร ต่อมาเกิดแผ่นดินไหวอย่างใหญ่ทำให้แตกร้าวต้องให้ช่างซ่อมจนเรียบร้อยในสภาพเดิมเมื่อสิ้นสมัยของจักรพรรดิจัสตินเนียน ถึงสมัย พระเจ้าโมฮัมเหม็ดที่ 2 มีอำนาจเหนือตุรกี และเป็นผู้นับถือศาสนาอิสลามจึงได้ดัดแปลงโบสถ์หลังนี้ให้เป็นสุเหร่าของชาวอิสลาม

The Hagia Sophia also called Hagia Sofia or Ayasofya inter architecture famous Byzantine landmark and world wonder in Istanbul Turkey

 

พระราชวังทอปกาปิ(Topkapi Palace) อิสตันบูล ตุรกี

พระราชวังทอปกาปิ(Topkapi Palace)

นำทุกท่านชม พระราชวังทอปกาปึ (Topkapi Palace) เป็นที่ประทับของสุลต่านมานานกว่า 3 ศตวรรษ สร้างโดยสุลต่านเมห์เม็ตที่ 2 แห่งอาณาจักรออตโตมัน เมื่อปี ค.ศ. 1478 พระองค์ทรงโปรดให้สร้างพระราชวังทอปกาปึขึ้นบนพื้นที่ที่สามารถเห็นช่องแคบ บอสฟอรัส โกลเด้นฮอร์น และทะเลมาร์มาราได้อย่างชัดเจน ในสมัยสุลต่านสุไลมานได้มีการต่อเติมพระราชวังแห่งนี้โดย “ซีนาน” (Sinan) สถาปนิกนามอุโฆษแห่งตุรกี อันเป็นที่มาของงานสถาปัตยกรรมแบบ “ออตโตมันคลาสสิก” จำนวนมาก พระราชวังทอปกาปิ เคยเป็นที่ประทับของสุลต่านแห่งราชวงศ์ออตโตมันหลายพระองค์ ปัจจุบันพระราชวังทอปกาปิ กลายเป็นพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1924 แบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ พระราชวังชั้นนอก, พระราชวังชั้นใน และฮาเร็ม

Istanbul Topkapi Palace - Library of Sultan (Enderûn Library) and parts of the Audience Chamber (Arz Odası)

พระราชวังทอปกาปิ(Topkapi Palace)

พระราชวังทอปกาปิ (Topkapi Palace)

(ในเดือนเมษายน ท่านจะได้พบกับเทศกาลดอกทิวลิปที่จัดขึ้นในทุกๆปี ในบริเวณสวน ทุกๆที่ในเมืองอิสตัลบูล) ดอกทิวลิป มีต้นกำเนิดที่ประเทศตุรกี เป็นดอกไม้ป่า ที่ขึ้นเองในธรรมชาติ สมัยโบราณเจ้าหน้าที่ตุรกีได้นำดอกทิวลิป มามอบให้กับทูตเวียนนา เพื่อไปปลูกยังประเทศออสเตรีย แต่มีคนสวนชาวฮอลแลนด์นำกลับมาปลูก และเพาะพันธุ์ และผสมพันธุ์ใหม่จนเกิดเป็นหลากหลายสี และหลายพันธุ์ การผสมพันธุ์ ดอกไม้ที่ไม่เป็นไปตามธรรมชาตินั้น จึงขัดต่อหลักศาสนา และถูกห้าม จึงทำให้หัวทิวลิปนั้นมีราคาแพง คนรวยในสังคมชั้นสูงจึงจะมีเงินซื้อมาปลูก และมีราคาแพงมากจนถูกห้ามปลูก ในอังกฤษ จากนั้นการเพาะพันธุ์ทิวลิป ได้รับการยอมรับและรัฐบาลสนับสนุน และเป็นสินค้าส่งออกทีสำคัญอย่างหนึ่งของ เนเธอร์แลนด์ ทิวลิปมากกว่าครึ่ง ส่งไปจำหน่ายที่อเมริกา)

นำท่านเข้าสู่ที่พัก GUNES HOTEL หรือเทียบเท่า (อิสตันบูล)

ค่ำ

บริการอาหารค่ำ ณ โรงแรม

วันที่

8

อิสตันบูล – ล่องเรือช่องแคบ บอสฟอรัส – SPICE MARKET – ไคโร –ตลาดข่านแอลคาลิลี –สนามบินไคโร

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส อีสตันบูล ตุรกี

หลังรับประทานอาหารเช้า นำทุกท่าน ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส ช่องแคบบอสฟอรัส ถือเป็นหนึ่ง ในช่องแคบเลื่องชื่ออันดับต้น ๆ ของโลก เป็นพรมแดนธรรมชาติที่แบ่งอิสตันบูลออกจากยุโรปและเอเชีย เป็นช่องแคบที่เชื่อมต่อทะเลดำ (The Black Sea) เข้ากับทะเลมาร์มาร่า (Sea Of Marmara) ความยาวทั้งสิ้นประมาณ 32 กิโลเมตร ความกว้างตั้งแต่ 500 เมตร จนถึง 3 กิโลเมตร ถือว่าสุดขอบของทวีปยุโรปและสุดขอบของทวีปเอเชียมาพบกันที่นี่ นอกจากความสวยงามแล้วช่องแคบบอสฟอรัสยังเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญยิ่งในการป้องกันประเทศตุรกีอีกด้วย เพราะมีป้อมปืนตั้งเรียงรายอยู่ตามช่องแคบเหล่านี้ ในปีค.ศ.1973 มีการเปิดใช้สะพานบอสฟอรัส  ซึ่งทำให้เกิดการเดินทางไปมาระหว่างฝั่งเอเชียและยุโรปสะดวกมากขึ้น  ขณะล่องเรือท่านจะได้เพลิดเพลินกับทิวทัศน์ สองข้างทาง ไม่ว่าจะเป็นพระราชวังโดลมาบาเช่ หรือบ้านเรือนสไตล์ยุโรปของบรรดาเศรษฐี ซึ่งล้วนแต่สวยงามตระการตาทั้งสิ้น

The view of the Bosphorus with the Bosphorus bridge Istanbul, Turkey.

Rumeli Fortress at Istanbul Turkey - architecture background

Dolmabahce Palace, Istanbul, Turkey.

Ciragan, Old Ottoman Royal Palace near the Bosporus, Istanbul

Ortakoy Mosque, Istanbul, Turkey

สะพานบอสฟอรัส (Bosphorus) และวิหาร Ortakoy

The-view-of-Asian-shore-of-Istanbul-and-Bosphorus,-Turkey.jpg

หลังจากนั้นนำทุกท่านสู่ ตลาดสไปซ์ มาร์เกต (SPICE MARKET) หรือตลาดเครื่องเทศ อิสระให้ท่านเลือกซื้อของฝากของที่ระลึกในราคาย่อมเยาว์ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องประดับ ชาหรือกาแฟ รวมถึงผลไม้อบแห้งอันขึ้นชื่อของตุรกีอย่าง แอปปลิคอท หรือจะเป็นถั่วพิทาชิโอ ซึ่งมีให้เลือกซื้อมากมาย

The Grand Bazaar, one of the oldest and the largest covered market in the world

visiting Egyptian Bazaar (Spice Market) in Istanbul, Turkey.

visiting Egyptian Bazaar (Spice Market) in Istanbul, Turkey.

ได้เวลาอันสมควรนำทุกท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานเมืองอิสตันบูล

13.00

ออกเดินทางสู่  เมืองไคโร  โดยสายการบิน อียิปต์แอร์  เที่ยวบิน MS 738

15.20

เดินทางถึง   ท่าอากาศยานกรุงไคโร หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว

นำท่านช้อปปิ้ง ตลาด“ข่านเอลคาลิลี” ตลาดสำคัญทางการค้าขายของพื้นเมืองและแหล่งสินค้าที่ระลึกที่ใหญ่ที่สุดในกรุงไคโร ท่านสามารถเลือกซื้อของพื้นเมืองสวย ๆ มากมาย อิสระในการเลือกซื้อของฝากในราคาที่ย่อมเยา ไม่ว่าจะเป็นเครื่องประดับ หรือเป็นขวดน้ำหอมที่ทำด้วยมือ สินค้าต่างๆ เครื่องทองรูปพรรณและเพชรพลอยลวดลายแบบอาหรับ พรม และของที่ระลึกแบบพื้นเมือง

ค่ำ

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

หลังรับประทานอาหาร นำท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานกรุงไคโร เพื่อเดินทางกลับสู่ประเทศไทย

21.10

เดินทางถึง  ท่าอากาศยานกรุงไคโร

23.20

เหิรฟ้ากลับสู่  กรุงเทพฯ โดยสายการบิน อียิปต์แอร์ เที่ยวบินที่ MS 960

วันที่

9

กรุงเทพฯ

12.40

เดินทางถึง กรุงเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

บอกต่อคนรู้จักของคุณ

สมัครรับข่าวสาร Pearl Vacation

รับรู้รายละเอียดและสิทธิิประโยชน์ล่าสุดก่อนใคร ผ่านทางอีเมล์ที่ได้ทำการลงทะเบียนไว้กับระบบ

ติดตามเราเพิ่มเติมผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์ค