Pearl ×

+662 291 7888

โปรแกรมทัวร์

CHILL SUN SAND (XJ)

คืน

3

วัน

5

ราคาเริ่มต้น

42,888

สายการบิน

Air asia x (XJ)

ทัวร์โอมาน

N/A

N/A

วันที่

1

กรุงเทพฯ -มัสกัต

12.00 น.

คณะพร้อมกันที่สนามบินดอนเมืองเคาน์เตอร์สายการบิน แอร์เอเชียเอ๊ก พร้อมเจ้าหน้าที่ ของบริษัทคอยต้อนรับ

15.20 น.

เหินฟ้าสู่กรุงมัสกัต ประเทศโอมาน โดยสายการบิน Air Asia x  เที่ยวบินที่ XJ55

18.10 น.

ถึงสนามบินกรุงมัสกัต เมืองหลวงของประเทศโอมาน หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง

ค่ำ

นำคณะรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก RAMEE GUEST LINE หรือเทียบเท่า

วันที่

2

สุเหร่าประจำกรุงมัสกัต-พระราชวัง อัล อาลาม พาเลซ-ชมพิพิธภัณฑ์ Bait Al Zubair

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

นำท่านเที่ยวชม สุเหร่าประจำกรุงมัสกัต (GRAND MOSQUE) นับว่าเป็นสุเหร่าที่มีความสวยงามและสำคัญต่อ ประเทศโอมาน เป็นสุเหร่าที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศโอมาน ภายใน สุเหร่าแห่งนี้ท่านจะได้เห็น พรมทอมือที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งมีขนาด 70X60 เมตร มีน้ำหนักถึง 21 ตัน ใช้ช่างฝีมือที่เป็นผู้หญิงในการถักทอถึง 600คน และใช้ระยะ เวลาในการทอกว่าจะแล้วเสร็จถึง 4 ปี ในส่วนทางเดินทางที่เชื่อมต่อกันแต่ละห้องนั้นจะถูกประดับประดาไปด้วยกระจกสีต่าง ๆ สวยงามมาก (นักท่องเที่ยวจะต้องแต่งกายให้เรียบร้อย สุภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่ง สุภาพสตรีจะต้องแต่งกายให้สุภาพและมิดชิดที่สุด จะต้องมีผ้าคลุมศีรษะ โปรดเตรียมไปด้วย) ถ้าท่านได้เคยเดินทางไปอิหร่านก็จะเป็นชนิดเดียวกัน เพื่อเป็นการเคารพสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์  จากนั้นให้ท่านได้แวะถ่ายภาพ

พระราชวัง อัล อาลาม พาเลซ (AL ALAM PALACE) เป็นพระราชวังที่ประทับของสุลต่าน คาบูส ซึ่งด้านข้างจะเป็น ป้อมโบราณของโปรตุเกส มิรานี และ จาลาลี (MIRANI & JALALI) สร้างในศตวรรษที่ 16 ตัวป้อมมิรานี  เป็นป้อมเดิมที่สร้างก่อนโปรตุเกสจะมาถึง ในปีค.ศ. 1588 โปรตุเกสได้ปรับปรุงป้อมแห่งนี้ใหม่ เพิ่มบริเวณที่เก็บของ ขายห้องพักและห้องทำพิธีทางศาสนา แก่ผู้ปกครอง ส่วนที่เห็นในปัจจุบันเป็นการขยายในศตวรรษที่ 18 โดยอิหม่ามอาห์เมด บิน ซาอิด และหลานในศตวรรษที่ 19 ส่วนป้อมจาลาลีถูกเปลี่ยนให้เป็นพิพิธภัณฑ์ใน ยุคของผู้ปกครองในปัจจุบัน และเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญของกรุงมัสกัต

แวะชมพิพิธภัณฑ์ Bait Al Zubair  เดิมเป็นบ้านของครอบครัว Al Zubair และต่อมาได้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์จัดแสดงอาวุธ เครื่องประดับ และ เครื่องแต่งกาย พร้อมกับสิ่งของเครื่องใช้และภาพถ่ายอัน เก่าแก่ เปิดให้เข้าชมตั้งแต่ปี 1998 ซึ่งพิพิธภัณฑ์แห่งนี้สะท้อนถึงความร่ารวยทางวัฒนธรรมและ ประเพณีของโอมาน

 

เที่ยง

รับประทานอาหารเที่ยง  ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินชม ย่านการค้าพื้นเมืองมูทเลาะห์(Muttrah Souq) ซึ่งพลุกพล่านด้วยชีวิตชีวา อบอวล ด้วยกลิ่น กำยานและไม้จันทน์ ขณะเดินดูของไปตามซอกแคบ ๆ ทาให้รู้สึกได้ถึงโอมานสมัยก่อน อีกทั้ง จุดรับแลกเงิน

ค่ำ

รับประทานค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก RAMEE GUEST LINE หรือเทียบเท่า

วันที่

3

เมือง Dibab และ Fins-หุบเขาตีวี Tiwi

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

จากนั้นเลาะเลียบทางลงไปยังเมือง Dibab และ Fins  ซึ่งเป็นชุมชนประมงเล็กๆริมทะเลที่งดงาม ติดกับ Ash Shab เมืองสวยที่นิยมมาปิคนิก และเดินเท้าธรรมชาติจากนั้น

 

ชมความงามของ หุบเขาตีวี Tiwi  ริมลาน้าที่ยืนเรียงรายไปด้วยต้นอินทผาลัม และเป็นเมืองที่มีด้านหนึ่งเป็นภูเขา และ อีกด้านหนึ่งเป็นมหาสมุทร จากนั้นจะผ่านหมู่บ้านเล็กๆ มุ่งหน้าไปยังเมือง Wadi Shaab ซึ่ง  เป็นเมืองที่มีโอเอซิสที่นาทึ่ง เต็มไปด้วยต้นปาล์ม และ ต้นกล้วย ท่ามกลางช่องแคบที่อยู่ระหว่างภูเขาหินสูงชัน ใช้เวลาเดินราวๆ 40 นาที ณ แหล่งน้ำธรรมชาตินี้ ท่านสามารถสนุกสนานกับการพายเรือ และว่ายน้ำไปยัง ถ้ำและน้ำตกที่ซ่อนตัวอยู่ในหุบเขา และมาหยุดพักกันที่หาดขาวติดทะเลที่มีน้ำสีครามในอ่าวโอมาน จากนั้นเดินทางต่อไปยังเมืองซูร์

เที่ยง

รับประทานอาหารเที่ยง  ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางไปยัง Ras Al Hadd โดยไกด์จะขับรถนำ  ท่านไปยัง Rad Al Jinz เพื่อ  ชมเต่าตนุวางไข่บนชายหาด ในเวลากลางคืน เต่าจะขึ้นฝั่งขุดหลุมทราย วางไข่ แล้วกลบอย่างดีก่อนกลับลงสูทะเล เต่าตัวหนึ่งอาจวางไข่ถึง 100 ฟอง และ 60 วันไข่จะฟักเป็นลูกเต่าเล็กๆมุดออกมา แล้วรีบคลานสู่ทองทะเลอันปลอดภัย ได้เวลาสมควร

ค่ำ

รับประทานค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก Ras Al Haad Beach Holidaysหรือเทียบเท่า

วันที่

4

ซูร์-โอเอซิส-ชมเมืองมัสกัต

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

นำท่านเยือน Wadi Bani Khalid  หุบเขาที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของโอมาน ให้ท่านพักผ่อนและว่ายน้ำก่อนที่จะเคลื่อนย้ายเข้าด้านในเพื่อจิบกาแฟ ชิมอินทผลัมที่มีชื่อ จากนั้นเดินทางกลับกรุงมัสกัต

 

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมือง Ash Sharqiyah โดย รถ4WDสู่ ทะเลทรายชาร์กียา Sharqiyah Sands or Wahiba Sands ที่แสนงดงามยามต้อง  แสงตะวันทั้งยามรุ่งสางและยามเย็น ทะเลทรายแห่งนี้อยู่ทางซีกตะวันออกของจังหวัดชาร์กียา มีเนื้อที่ 10,000 ตร.กม. ในเวลากลางวันทะเลทรายแห่งนี้จะดูเหมือนไร้สิ่งมีชีวิต เนื่องจากสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำและสัตว์เลื้อยคลานทั้งหลายต่างก็ฝังตัวหลบไอร้อนอยู่ ในตอนเช้าบางทีจะเห็นรอยเท้าสัตว์ที่กลางทราย

เที่ยง

รับประทานอาหารเที่ยง  ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางกลับสู่กรุงมัสกัต  นำท่านเดินทางสู่สนามบิน

19.40 น.

ออกเดินทางโดยเที่ยวบิน XJ556  กลับสู่กรุงเทพฯเช้า

วันที่

5

กรุงเทพฯ

บอกต่อคนรู้จักของคุณ

สมัครรับข่าวสาร Pearl Vacation

รับรู้รายละเอียดและสิทธิิประโยชน์ล่าสุดก่อนใคร ผ่านทางอีเมล์ที่ได้ทำการลงทะเบียนไว้กับระบบ

ติดตามเราเพิ่มเติมผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์ค